زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ جدیدی شایع به نام محله گم و گورا

دانلود آهنگ محله گم و گورا از شایع,دانلود آهنگ شایع به نام محله گم و گورا,دانلود آهنگ جدیدی شایع به نام محله گم و گورا,دانلود آهنگ محله گم و گورا,دانلود آهنگ محله گم و گورا از آلبوم اینجانب,محله گم و گورا,شایع,اینجانب,

پایین تر از بچه های پایینلا فنسای پاره و گرد و خاک خالیتو آشغال دنیا هست اینجا یه جاییکه توش هیچ موقعباند و ضبط ماشینا نیهمه از تولگی تیز و بزنبرات تو یه ربع اوراق میکنن مینی بوس همبراشون اهمیت نداره از کی میدوشن و به کی میفروشنوالله شب نی هیچی تو ظرفاینجا شوخی نداره هیشکی با هیشکیهرکی هر گو***ی میتونه میشه با هیچیعزیز یه هزار تومنی زیره قالیش نیاینجا دیر میشه یه دقیقه وامیسیفیسا همه طرح همنسلمونیاش فقط از ته میزننیه نمه از آدمیزاد وحشی ترنوهمه مادرزادی جنگ بلدنهمه این جا یه روی سگ دارندرساشونو…

دانلود آهنگ جدیدی شایع به نام محله گم و گورا

پایین تر از بچه های پایینلا فنسای پاره و گرد و خاک خالیتو آشغال دنیا هست اینجا یه جاییکه توش هیچ موقعباند و ضبط ماشینا نیهمه از تولگی تیز و بزنبرات تو یه ربع اوراق میکنن مینی بوس همبراشون اهمیت نداره از کی میدوشن و به کی میفروشنوالله شب نی هیچی تو ظرفاینجا شوخی نداره هیشکی با هیشکیهرکی هر گو***ی میتونه میشه با هیچیعزیز یه هزار تومنی زیره قالیش نیاینجا دیر میشه یه دقیقه وامیسیفیسا همه طرح همنسلمونیاش فقط از ته میزننیه نمه از آدمیزاد وحشی ترنوهمه مادرزادی جنگ بلدنهمه این جا یه روی سگ دارندرساشونو…

دانلود آهنگ جدیدی شایع به نام محله گم و گورا

دانلود آهنگ محله گُم و گورا از شایع

پایین تر از بچه های پایین
لا فنسای پاره و گرد و خاک خالی
تو آشغال دنیا هست اینجا یه جایی
که توش هیچ موقع
باند و ضبط ماشینا نی
همه از تولگی تیز و بزن
برات تو یه ربع اوراق میکنن مینی بوس هم
براشون اهمیت نداره از کی میدوشن و به کی میفروشن
والله شب نی هیچی تو ظرف
اینجا شوخی نداره هیشکی با هیشکی
هرکی هر گو***ی میتونه میشه با هیچی
عزیز یه هزار تومنی زیره قالیش نی
اینجا دیر میشه یه دقیقه وامیسی
فیسا همه طرح همن
سلمونیاش فقط از ته میزنن
یه نمه از آدمیزاد وحشی ترنو
همه مادرزادی جنگ بلدن
همه این جا یه روی سگ دارن
درساشونو تو جوبا پس دادن
قدر خرج یه ماه کلاه بردارن
اینجا محله یه گم و گوراست
همه این جا یه روی سگ دارن
شبا رو زیره پوسته شهر خوابن
خونه های بدون سقف دارن
اینجا محله یه گم و گوراست
هرچی پیش اومد اومد
چون اینجا زندگی معمولا بیرون خونه است
شاید امروز آدمی شن که دیروز نبودن
شاید امرو لنگ یه چیزین که دیروز نبودن
آه حالا تکلیف چیه به اسقاطی کار نمیدن
بار میکننش هی میگرده همه جا خار میکننش
شروع میشه فصله شکار چی شدنش
تو بگو چه گو*ی بخوره اومد شروع کنه دیگه فرو میکنه
دیگه خون جای چشای اون رو بلوز توئه خونتو میزنه خونه ی خودشو خونه کنه
نه فکره جون توئه نه فکر جون خودش
میگه بده منتظره ندی گوشتو ببره
چون نه نون توی سفره نه دل قرصه
میزنه که امشبم نمونه گرسنه
همه این جا یه روی سگ دارن
درساشونو تو جوبا پس دادن
قدر خرج یه ماه کلاه بردارن
اینجا محله یه گم و گوراست
همه این جا یه روی سگ دارن
شبا رو زیره پوسته شهر خوابن
خونه های بدون سقف دارن
اینجا محله یه گم و گوراست
تو این کوچه های دموده
اگه نیش یکیشونم باز بشه دکوره
هر کدوم این گم و گورا اول
قاتله خودشه بعد قاتله توئه
دونه به دونشون دل داشتن حالا
اینن چون احتیاج نه ننه میشناخت نه بابا
تنها جایی که اینا رو دید دادسراهاست
زنده بودنو فقط یادشون مینداخت طنابا
وسط این یلخی آباد
من بهش حق میدم خفت کنه
من و تورو نفله میکنه چون
از اون که جای حق نشسته دلخوره
اونم معنی رحمو بلده
همیشه از هیچی نداشتنش سهمو بلده
اما زور داره تو بشینی برسی
اون یه متر جلو نره با سگ دو زدنش

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398