زیرصوت | صدای زیر زمین

کوزه گر

دانلود آهنگ کوزه گر از رض,دانلود آهنگ کوزه گر از نوید,دانلود آهنگ کوزه گر از رض و نوید,فیت رض و نوید,دانلود آهنگ کوزه گر رض,دانلود آهنگ رض به نام کوزه گر,دانلود آهنگ کوزه گر از آلبوم مزمن,مزمن,رض,کوزه گر,نوید,

اينترو [شاملو]:اين کوزه گر دهر چنین جام لطيف می سازد و باز بر زمین می زندشورس 1 [رض]:كوزه گر كوزه را ساخت ، شديم جاري // قطره وار ، بچه سال ، تو خاليما اينجا اين تا با تجربه پر شيم // مثه خورشيد ، نوراني بيرون ِ آروم ، درون طوفاني // عمري كم تو مسيري طولانيچشامو باز كردم ديدم دنيا رو اونجوري كه آدما ساختنش ، پوچ ، پوشاليبه حقيقت گفتم خودتو بشكاف // بهم جواب داد اول خودت بشناستو انساني ، امكاني ، تو علمي ، عرفاني // جهان ذره اي از توست و توئم ذره ي جهاني(؟) ، چشم خيس ، همه چي رنگ باخت // رضي به شب…

کوزه گر

اينترو [شاملو]:اين کوزه گر دهر چنین جام لطيف می سازد و باز بر زمین می زندشورس 1 [رض]:كوزه گر كوزه را ساخت ، شديم جاري // قطره وار ، بچه سال ، تو خاليما اينجا اين تا با تجربه پر شيم // مثه خورشيد ، نوراني بيرون ِ آروم ، درون طوفاني // عمري كم تو مسيري طولانيچشامو باز كردم ديدم دنيا رو اونجوري كه آدما ساختنش ، پوچ ، پوشاليبه حقيقت گفتم خودتو بشكاف // بهم جواب داد اول خودت بشناستو انساني ، امكاني ، تو علمي ، عرفاني // جهان ذره اي از توست و توئم ذره ي جهاني(؟) ، چشم خيس ، همه چي رنگ باخت // رضي به شب…

کوزه گر

دانلود آهنگ کوزه گر از رض و نوید

اينترو [شاملو]:
اين کوزه گر دهر چنین جام لطيف می سازد و باز بر زمین می زندش


ورس 1 [رض]:
كوزه گر كوزه را ساخت ، شديم جاري // قطره وار ، بچه سال ، تو خالي
ما اينجا اين تا با تجربه پر شيم // مثه خورشيد ، نوراني
بيرون ِ آروم ، درون طوفاني // عمري كم تو مسيري طولاني
چشامو باز كردم ديدم دنيا رو اونجوري كه آدما ساختنش ، پوچ ، پوشالي
به حقيقت گفتم خودتو بشكاف // بهم جواب داد اول خودت بشناس
تو انساني ، امكاني ، تو علمي ، عرفاني // جهان ذره اي از توست و توئم ذره ي جهاني
(؟) ، چشم خيس ، همه چي رنگ باخت // رضي به شب تاخت ، تا خود صبح
ديدم خودتو ، ميخوام خودت رو // خدا اين بندها رو از رو گردن من شُلش كن


ورس 2 [نويد]:
كوزه گر كوزه رو ساخت فروخت بدبخت // چندتا ورقه كاغذ موند تو كف دستاش
ورقا رنگ عوض ميكردن // همه جا از جنگ هم حرف ميزدن
ولي مگه من خر ميشم ، نـــــــه
دمش گرم معلم راهنماييم // كه بهم ياد داد فايده نداره ياد ندادي
فهميدن يه بخشش ، فهموندن يه بخشش // اگه ازت كم نميشه هرچي داري رو ببخش بهش
به وقتش ، حرفام سنگينن چون گوشها سنگينن // يه چيزي اون پشت هست اين روزا غمگينم
مُداي اجتماع ، خداي اشتباه // خسته از بحث هاي تكراريه تاكسي بين راه
سوار شو ، غُر بزن ادا در بيار عادته // پياده شو پشتشم مسخره كن راحته
توي اين چرخه گير ، گير روزمرگي // به خودت وقت بدي ، آدم تر بشي

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398