زیرصوت | صدای زیر زمین

قصه

دانلود آهنگ قصه از رض,دانلود آهنگ رض به نام قصه,آهنگ قصه از رض,دانلود قطعه قصه از رض,دانلود آهنگ قصه از البوم مزمن,دانلود آلبوم مزمن,دانلود آهنگ قصه از مجموعه مزمن,قصه از رض,قصه,مزمن,رض,

ورس 1: قصه يه حلزونه بدون خونه  // قصه يه مرغه رو آسفالت پي دونهقصه يه ماره كه هيچي نداره // يه مورچه اس كه رو كشتي سوارهقصه يه باز ِ كه بال باز ميكنه و فقط فكر پروازهولي خب ، پاهاشو بستن // پراش شكستس ، تو دست صيادههمينطور روزا ميگذره اون پيرتر // نبود ارتفاع بيشتر حس ميشهاونو از درون ميشكنه // وقتي ميبينه كلاغا اون بيرون ميپرهنفرت ، خشم ، غفلت ، آ // به خواب ببينه يك شب اوج ميگيره از اين قفس ميره // صدا زنجير پاش ميگه كه پات گيرهكروس:قصه ي منه ، قصه ي توئه // قصه ي ماست ، اينه داستانقصه…

قصه

ورس 1: قصه يه حلزونه بدون خونه  // قصه يه مرغه رو آسفالت پي دونهقصه يه ماره كه هيچي نداره // يه مورچه اس كه رو كشتي سوارهقصه يه باز ِ كه بال باز ميكنه و فقط فكر پروازهولي خب ، پاهاشو بستن // پراش شكستس ، تو دست صيادههمينطور روزا ميگذره اون پيرتر // نبود ارتفاع بيشتر حس ميشهاونو از درون ميشكنه // وقتي ميبينه كلاغا اون بيرون ميپرهنفرت ، خشم ، غفلت ، آ // به خواب ببينه يك شب اوج ميگيره از اين قفس ميره // صدا زنجير پاش ميگه كه پات گيرهكروس:قصه ي منه ، قصه ي توئه // قصه ي ماست ، اينه داستانقصه…

قصه

دانلود آهنگ قصه از رض


ورس 1:
قصه يه حلزونه بدون خونه  // قصه يه مرغه رو آسفالت پي دونه
قصه يه ماره كه هيچي نداره // يه مورچه اس كه رو كشتي سواره
قصه يه باز ِ كه بال باز ميكنه و فقط فكر پروازه
ولي خب ، پاهاشو بستن // پراش شكستس ، تو دست صياده
همينطور روزا ميگذره اون پيرتر // نبود ارتفاع بيشتر حس ميشه
اونو از درون ميشكنه // وقتي ميبينه كلاغا اون بيرون ميپره
نفرت ، خشم ، غفلت ، آ // به خواب ببينه يك شب اوج
ميگيره از اين قفس ميره // صدا زنجير پاش ميگه كه پات گيره


كروس:
قصه ي منه ، قصه ي توئه // قصه ي ماست ، اينه داستان
قصه ي من ، قصه ي تو // قصه ي ما ، اينه داستان
قصه ي منه ، قصه ي توئه // قصه ي ماست ، اينه داستان
قصه ي منه ، قصه ي منه ، قصه ي منهورس 2:

قصه يه مرده كه از تو دلسرده تو بن بست گير كرده
ولي باز ميگرده دنبال راه ،‌ روي لب آه // خودش مثه مرداب تو حسرت ماه
در پي سوزن تو انبار كاه // تلقين بودن هميشه تو گناه
يك لحظه شاد ، يك لحظه رنگي // يك لحظه روشن ، بقيه سياه
سوال تو سرش زياد از كي بپرسه // هنوز نميدونه كجاست ولي ميترسه گم شه
هه ، آره ميترسه گم شه چون دل سير ميشه // چشم هست هميشه گشنه
پشتش به هيچي گرم ، درد توي سينه زياد و حسرت
ميزنه به روحش چنگ بعد // وقتي همه زوجن اون ميمونه فرد


كروس:
قصه ي منه ، قصه ي توئه // قصه ي ماست ، اينه داستان
قصه ي من ، قصه ي تو // قصه ي ما ، اينه داستان
قصه ي منه ، قصه ي توئه // قصه ي ماست ، اينه داستان
قصه ي منه ، قصه ي منه ، قصه ي منهورس 3:
قصه يه شهره پر دود ، درد // خورشيدش سفيد رنگ ديگه نيست زرد
مردمش خستن پر پيچ ،‌ خم // هيچ جاش هم پيدا نميكني بگي نيست خم
خيابوناش ميگيرن يقه عابرهارو // صندوق ها ميخونن تو پاكت نامه ها رو
بارون ميباره ميشه رنگ جوبُ // هر پاكي ميتونه بشه هرزه توشُ
درد ، لعنت به اين درد // از ساختموناش بالا ميرن تا پايين پرت
كنن خودشونو فرد تو هوا پخش // فرد ميسازه يه شكاف ،‌ شهر
آسمونش تاريك نداره يك ستاره // همه كارا ميمونن نصفه كاره
نبض شهر ميزنه با شايعه // زندگي ادامه داره همين جالبه


كروس:
قصه ي منه ، قصه ي توئه // قصه ي ماست ، اينه داستان
قصه ي من ، قصه ي تو // قصه ي ما ، اينه داستان
قصه ي منه ، قصه ي توئه // قصه ي ماست ، اينه داستان
قصه ي منه ، قصه ي منه ، قصه ي منه

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398