زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ هیچکس به نام هرطور شده میگم

دانلود آهنگ هرطور شده میگم از هیچکس,دانلود آهنگ هرطور شده میگم,دانلود آهنگ قدیمی هیچکس به نام هرطور شده میگم,دانلود آهنگ هیچکس به نام هرطور شده میگم,دانلود آهنگ هرطور شده میگم از آلبوم جنگل آسفالت,جنگل آسفالت,هیچکس,هرطورشده میگم,زیرصوت,

هر طور شده ميگم حرفايي که تير چراغ برق دارهعلافي که چيته چرا رپ دارهبه جامعه خيابون و مردمنه يه کم خيلينه يه کم خيليعلاقه مندمکه شرايط هرچندسخت باشن من بازم افکارمرو روي کاغذ بيارماينا نه دست سازن نه از مخ کس ديگستاينا اسبابن اگه کمه توضيحمن يه نمه فورياز يه ذره طوريميگم تا بگيري جامعمون اصلا بدهکمي شرمندم چون که وقتم کمههمه سيگاريبا زن و بيکاريبازم تو جووناي مملکت داره بيداد ميکنهتابلوئه چرا من بگم؟ببين چيه که تفريح سالم پنيرهباور نداري ؟ تفريح سالم همينهبا يه نگاه و يه تشخيص ساده هم ميشه فهميد…

دانلود آهنگ هیچکس به نام هرطور شده میگم

هر طور شده ميگم حرفايي که تير چراغ برق دارهعلافي که چيته چرا رپ دارهبه جامعه خيابون و مردمنه يه کم خيلينه يه کم خيليعلاقه مندمکه شرايط هرچندسخت باشن من بازم افکارمرو روي کاغذ بيارماينا نه دست سازن نه از مخ کس ديگستاينا اسبابن اگه کمه توضيحمن يه نمه فورياز يه ذره طوريميگم تا بگيري جامعمون اصلا بدهکمي شرمندم چون که وقتم کمههمه سيگاريبا زن و بيکاريبازم تو جووناي مملکت داره بيداد ميکنهتابلوئه چرا من بگم؟ببين چيه که تفريح سالم پنيرهباور نداري ؟ تفريح سالم همينهبا يه نگاه و يه تشخيص ساده هم ميشه فهميد…

دانلود آهنگ هیچکس به نام هرطور شده میگم

دانلود آهنگ هرطور شده میگم از هیچکس

هر طور شده ميگم
حرفايي که تير چراغ برق داره
علافي که چيته چرا رپ داره
به جامعه خيابون و مردم
نه يه کم خيلي
نه يه کم خيلي
علاقه مندم
که شرايط هرچند
سخت باشن من بازم افکارم
رو روي کاغذ بيارم
اينا نه دست سازن نه از مخ کس ديگست
اينا اسبابن اگه کمه توضيح
من يه نمه فوري
از يه ذره طوري
ميگم تا بگيري جامعمون اصلا بده
کمي شرمندم چون که وقتم کمه
همه سيگاري
با زن و بيکاري
بازم تو جووناي مملکت داره بيداد ميکنه
تابلوئه چرا من بگم؟
ببين چيه که تفريح سالم پنيره
باور نداري ؟ تفريح سالم همينه
با يه نگاه و يه تشخيص ساده هم ميشه فهميد
که تو مخ جوونا عقل نيست
وضعيت حاده
اميدوارم بفهمي


هر طور شده ميگم
از رو نوشته ها
هر طور شده ميگم
همه اين آهنگو گوش کنين چون که
هر طور شده ميگم
نوشته ها
هر طور شده ميگم
همه اين آهنگو گوش کنين چون که
من يه جوون ايرانيم که زير فشار هستم
واسه همين کلمات ميره به کار تا حرفامو بزنم
تو ميشه يه بار حوفامو گوش کني ؟
در عين حال درکش کن
اگه هستي عين ما
ما کلي مشکل داريم
پسر غير کار
ما تو يه پرورشگاهه به اسم خيابون
بزرگ شديم و وحشيمون کرده
بي ناموس که الان با ما بده
چرا خوبه با کاسب
يد هميشه به جا
پوله يا واسط
چيزه ديگه هم مردم به هم لطف دارن
معلومه ميگم آره اگه اس باشم
تو چيزي ميدي چيزي ميگيري تيريپ اينه
ما حرفو با رپ ميزنيم تا بينيم ميشه
خريداري واسه ي حرف حسابي
پيدا شه گوش کن مرد حسابي


از رو نوشته ها
هر طور شده ميگم
همه اين آهنگو گوش کنين چون که
هر طور شده ميگم
نوشته ها
هر طور شده ميگم
همه اين آهنگو گوش کنين چون که
منو مست گرفتن با خون روي دستم
چند ثانيه بعد دستبند روي دستم
برخوردم قصدم
که دورم از هر گناه
ولي من اين موضوع رو از سر
چند روزي چندين بار
تعريف کردم
اما اين بار
واسه تو ميگم
قضيه ناموسيه
و الا کيانوش آدم آروميه


من يه جوون ايرانيم غيرت دارم
مثل بقيه نيستم که قيمت دارن
خير از يادم نميره ساده
رپ واسه جامعه بهينه سازه
واسه همين حرفامو اينجا زدم
پس ايرادي نگير اين بارم ازم
ما پسر خوانده هاي پدر خوانده ايم
به حرف من گوش کن يه در خواسته اين


از رو نوشته ها
هر طور شده ميگم
همه اين آهنگو گوش کنين چون که
هر طور شده ميگم
نوشته ها
هر طور شده ميگم
همه اين آهنگو گوش کنين چون که

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398