زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ فانی رض

دانلود آهنگ فانی از رض,دانلود آهنگ فانی,دانلود قطعه جدید رض به نام فانی,دانلود آهنگ رض به نام فانی,دانلود آهنگ فانی رض,دانلود آهنگ فانی از آلبوم رنگی,رض,رنگی,فانی,

گفت بگرد، گفتم نیستگفت بپَرس، گفتم چیست ؟ذره ذره ذره ریز ریزشوک، برق، پیریزرُک حرف زدمغذا به روح دادم اونا زدن بر بدنمرغ، سرخ، روغنما، گیرِ تو مندادیم باج، ساختیم تاج، حالا هاج و واجتبر به دست سروها رو سَر زدن، جاشون کاشتن کاججایکه حکم دل بود همه جمع کردن خاجکبود کرِم پودر به زور ماچمکیدن، می مکیم، می مکند زمینَمی چرخه از یادمون می بره قدیمَموسیقی آهنگِ، رنگ رنگ پُرِ رنگِ این سمفونی هماهنگ ماییم که میزنیم نُت فالشآه، صبح از خواب بیدار، میری سر کار، کار، تکراردرمیاد خرج میشه میخری خراب میشه، تکراریه…

دانلود آهنگ فانی رض

گفت بگرد، گفتم نیستگفت بپَرس، گفتم چیست ؟ذره ذره ذره ریز ریزشوک، برق، پیریزرُک حرف زدمغذا به روح دادم اونا زدن بر بدنمرغ، سرخ، روغنما، گیرِ تو مندادیم باج، ساختیم تاج، حالا هاج و واجتبر به دست سروها رو سَر زدن، جاشون کاشتن کاججایکه حکم دل بود همه جمع کردن خاجکبود کرِم پودر به زور ماچمکیدن، می مکیم، می مکند زمینَمی چرخه از یادمون می بره قدیمَموسیقی آهنگِ، رنگ رنگ پُرِ رنگِ این سمفونی هماهنگ ماییم که میزنیم نُت فالشآه، صبح از خواب بیدار، میری سر کار، کار، تکراردرمیاد خرج میشه میخری خراب میشه، تکراریه…

دانلود آهنگ فانی رض

دانلود آهنگ فانی از رض

گفت بگرد، گفتم نیست
گفت بپَرس، گفتم چیست ؟
ذره ذره ذره ریز ریز
شوک، برق، پیریز
رُک حرف زدم
غذا به روح دادم اونا زدن بر بدن
مرغ، سرخ، روغن
ما، گیرِ تو من
دادیم باج، ساختیم تاج، حالا هاج و واج
تبر به دست سروها رو سَر زدن، جاشون کاشتن کاج
جایکه حکم دل بود همه جمع کردن خاج
کبود کرِم پودر به زور ماچ
مکیدن، می مکیم، می مکند زمینَ
می چرخه از یادمون می بره قدیمَ
موسیقی آهنگِ، رنگ رنگ پُرِ رنگِ این سمفونی هماهنگ ماییم که میزنیم نُت فالش
آه، صبح از خواب بیدار، میری سر کار، کار، تکرار
درمیاد خرج میشه میخری خراب میشه، تکرار
یه چرخه ساختن لَنگه، دروغ هم زدن تنگش، تکرار
این طوری یادت نمی مونه که بَرده ای، به شکل پنهان
******

شهریار: بو دونیا فانی دیر فانی، بو دونیادا گالان هانی؟
******

شنیدی ته شو گفت
اونی که عقل فهمید، داد باهاش قلب و رشد، ترسُ کُشت
همه رو یکی دید، نه ریز نه درشت نه خشک نه تر نه خوب نه بد فقط غلط و درست
یاد گرفت هر جای هستی
تواَم یاد بگیر همین جا که هستی
مسیح گفت خودت باش محمد گفت باش تسلیم، من میگم یا آلله بگیر تصمیم

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398