زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ تقدیر

دانلود آهنگ تقدیر,دانلود آهنگ تقدیر از علف,دانلود آهنگ تقدیر از سین دال,دانلود آهنگ جدید سین دال و علف به نام تقدیر,دانلود آهنگ جدید تقدیر,دانلود آهنگ جدید سین دال به نام تقدیر,دانلود آهنگ جدید علف به نام تقدیر,فیت سین دال و علف,زیرصوت,

ورس۱»خشابو پر کرد ، مغزش درگیرفندکه زیره سیگار یه حالته منگیمیزنه بیرون عاشق کوچه پشتیمیگه زیره لبش گور بابای هر چی تقدیرهلای تقویمش نداره روزه خوبیبجا چوب لا چرخ چرخ لا چوبیاون چند قدم میره جلو میبینه هدفشومیگیره طرفش گلوله ها شلیک نفسشومیگیره اون میره بالا بالا ضربان قلبشفکر میکنه که جنگه داره بدنش ترکشکرده بدنش ترکش خلافش حشهروحشو خودشه رو هواست و نعشهویالون ورزششه نباید خسته بشهلوتیه منطقشهبدونه منطقشهجان فدا مغز طلا شاهه همه وطناپهلوان اسمش حکه روی همه بدنا«کورس»گالمیشام…

دانلود آهنگ تقدیر

ورس۱»خشابو پر کرد ، مغزش درگیرفندکه زیره سیگار یه حالته منگیمیزنه بیرون عاشق کوچه پشتیمیگه زیره لبش گور بابای هر چی تقدیرهلای تقویمش نداره روزه خوبیبجا چوب لا چرخ چرخ لا چوبیاون چند قدم میره جلو میبینه هدفشومیگیره طرفش گلوله ها شلیک نفسشومیگیره اون میره بالا بالا ضربان قلبشفکر میکنه که جنگه داره بدنش ترکشکرده بدنش ترکش خلافش حشهروحشو خودشه رو هواست و نعشهویالون ورزششه نباید خسته بشهلوتیه منطقشهبدونه منطقشهجان فدا مغز طلا شاهه همه وطناپهلوان اسمش حکه روی همه بدنا«کورس»گالمیشام…

دانلود آهنگ تقدیر

دانلود آهنگ سین‌د‌ال و علف به نام تقدیر

«ورس۱»
خشابو پر کرد ، مغزش درگیر
فندکه زیره سیگار یه حالته منگی
میزنه بیرون عاشق کوچه پشتی
میگه زیره لبش گور بابای هر چی تقدیره
لای تقویمش نداره روزه خوبی
بجا چوب لا چرخ چرخ لا چوبی
اون چند قدم میره جلو میبینه هدفشو
میگیره طرفش گلوله ها شلیک نفسشو
میگیره اون میره بالا بالا ضربان قلبش
فکر میکنه که جنگه داره بدنش ترکش
کرده بدنش ترکش خلافش حشه
روحشو خودشه رو هواست و نعشه
ویالون ورزششه
نباید خسته بشه
لوتیه منطقشه
بدونه منطقشه
جان فدا مغز طلا شاهه همه وطنا
پهلوان اسمش حکه روی همه بدنا
«کورس»
گالمیشام قرانلیخ لاردا من
ساتمیشام جوانلیخ داردا من
غرق اولدوم دریا دا بو دنیا منی
قوجاتدی روحوم هاردا هن؟
گل دنیانی ترک الیاخ
سینان اورییمیزی دع برک الیاخ
اورح دع سولزری درک الیاخ
دنه دنه دنه روحوم هاردا هن؟
«ورس ۲»
ایستیرم اوچام گدم بی گوش کیمین اوزاخ یره
ته دولانام حسرتینن عاشق اولاخ وصلتینن یاتما اویان دور ایاغا نفرتینن سسله بیده دو اولاخ آرزی اومود ایشیخ سیخان کولگه لره سولمیاخ قونشی سویاخ قاریشمیاخ اوزگه لره یتیشاخ گدیخجان سویلاخ سودیخجان آینا گوردی آغ توکومی روزگار قشدیخجان یازمادیلار بختیمی یورگون قلمیم یازدی منه
دنه نفرت خزانینان ددیغین یازدی منه
غم ایشیغیم دوشدی گوله چاره سیز سولدی گولوم
سیندیرین قلبیمی آه و ناله لر آزدی منه
گورمدیز گوردوغومی گوزده گیلم گوردی بونی یازمادیز یازدیغیمی الده قلم یازدی بونی
قلمیم دوشدی یره یازامیر آرتیخ غمنن
باغلادیم دفتریمی امضا الف سهندینن یازدی بونی

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398