زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ بهار از آلبوم رنگی

دانلود آهنگ بهار از رض,دانلود آهنگ رض,دانلود آلبوم رنگی از رض,دانلود قطعه جدید رض به نام بهار,دانلود آهنگ رض به نام بهار,دانلود بهار از رض,دانلود آهنگ بهار از آلبوم رنگی,دانلود قطعه بهار از مجموعه رنگی,رض,بهار,رنگی,

اون بالا بود با خودِشآگاه از هرجی می گذشت دورِشوصل به جریان حسابی فاز میدادباطری هاشو میکرد پرِشسوال زیاده جوابا پیشه اونهوقتی اون جاست این و خودش میدونهشکل دایره پر بار مثال دونهخاک خیال خواب برگشت تویه خونهاز جاش پا شد دو تا ورق تا شدرفت تو جیب بعد پوشید جفت کفش هاشوهمه بند می بستن اون باز کرد بنداشورها شددر وا شدزد لَش تویه خیابون یه جوری بود انگاری همین امروز مهمونحیرون همه دنبال ریختن خونآویزون، هووون، به این تنِ حیوونمیدید جا اینکه نگاه کنهمیخوند تا یکی رو آگاه کنهمیخوند تا یکی رو به…

دانلود آهنگ بهار از آلبوم رنگی

اون بالا بود با خودِشآگاه از هرجی می گذشت دورِشوصل به جریان حسابی فاز میدادباطری هاشو میکرد پرِشسوال زیاده جوابا پیشه اونهوقتی اون جاست این و خودش میدونهشکل دایره پر بار مثال دونهخاک خیال خواب برگشت تویه خونهاز جاش پا شد دو تا ورق تا شدرفت تو جیب بعد پوشید جفت کفش هاشوهمه بند می بستن اون باز کرد بنداشورها شددر وا شدزد لَش تویه خیابون یه جوری بود انگاری همین امروز مهمونحیرون همه دنبال ریختن خونآویزون، هووون، به این تنِ حیوونمیدید جا اینکه نگاه کنهمیخوند تا یکی رو آگاه کنهمیخوند تا یکی رو به…

دانلود آهنگ بهار از آلبوم رنگی

دانلود آهنگ بهار از رض

 

اون بالا بود با خودِش
آگاه از هرجی می گذشت دورِش
وصل به جریان حسابی فاز میداد
باطری هاشو میکرد پرِش
سوال زیاده جوابا پیشه اونه
وقتی اون جاست این و خودش میدونه
شکل دایره پر بار مثال دونه
خاک خیال خواب برگشت تویه خونه
از جاش پا شد دو تا ورق تا شد
رفت تو جیب بعد پوشید جفت کفش هاشو
همه بند می بستن اون باز کرد بنداشو
رها شد
در وا شد
زد لَش تویه خیابون یه جوری بود انگاری همین امروز مهمون
حیرون همه دنبال ریختن خون
آویزون، هووون، به این تنِ حیوون
میدید جا اینکه نگاه کنه
میخوند تا یکی رو آگاه کنه
میخوند تا یکی رو به راه کنه
از خارش گذشت وقتی فهمید بابا گُلِ
میدونست بهار نو راهِ چه اون باشه یا نه
زندگی تو لحظه، مُکاشفانست
دلش پُرِ، رفتارش عاقلانست
دنیا فانی اون جاودانست

 

زنده باد بهار

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398