زیرصوت | صدای زیر زمین

دانلود آهنگ احتیاج دارم از شایع

دانلود آهنگ احتیاج دارم از شایع,

احتیاج دارم به یهخوشحالی از ته دلبه خندیدن بدون مکثبدون مصرف جنسبه نوره بیرون این دیوار این روزا احتیاج دارمبه قبلنام و دیوونه بازیام به همکلاسیام احتیاج دارماحتیاج دارم بگی حق نداری بری وایسا با هم بریمبگی مراقب باشم موقع رانندگی قرض اگه ازت خواستم راحت بدیاحتیاج دارم به تو به گفتن از حالم به توانقد دسته گل آب بدیم بگن نه تو آدم بشویی نه من آدم بشواحتیاج دارم بریمیه ماه شمال باشیم بعد از جنوب درایماصلا احتیاج دارم دیگه بریم نیایمیه چند ماه از زندگی رسید نخوایمکرکره دکونو بکشیمشحرف بزنیم ببینیم…

دانلود آهنگ احتیاج دارم از شایع

احتیاج دارم به یهخوشحالی از ته دلبه خندیدن بدون مکثبدون مصرف جنسبه نوره بیرون این دیوار این روزا احتیاج دارمبه قبلنام و دیوونه بازیام به همکلاسیام احتیاج دارماحتیاج دارم بگی حق نداری بری وایسا با هم بریمبگی مراقب باشم موقع رانندگی قرض اگه ازت خواستم راحت بدیاحتیاج دارم به تو به گفتن از حالم به توانقد دسته گل آب بدیم بگن نه تو آدم بشویی نه من آدم بشواحتیاج دارم بریمیه ماه شمال باشیم بعد از جنوب درایماصلا احتیاج دارم دیگه بریم نیایمیه چند ماه از زندگی رسید نخوایمکرکره دکونو بکشیمشحرف بزنیم ببینیم…

دانلود آهنگ احتیاج دارم از شایع

دانلود آهنگ احتیاج دارم از شایع

احتیاج دارم به یه
خوشحالی از ته دل
به خندیدن بدون مکث
بدون مصرف جنس
به نوره بیرون این دیوار این روزا احتیاج دارم
به قبلنام و دیوونه بازیام به همکلاسیام احتیاج دارم
احتیاج دارم بگی حق نداری بری وایسا با هم بریم
بگی مراقب باشم موقع رانندگی قرض اگه ازت خواستم راحت بدی
احتیاج دارم به تو به گفتن از حالم به تو
انقد دسته گل آب بدیم بگن نه تو آدم بشویی نه من آدم بشو
احتیاج دارم بریم
یه ماه شمال باشیم بعد از جنوب درایم
اصلا احتیاج دارم دیگه بریم نیایم
یه چند ماه از زندگی رسید نخوایم
کرکره دکونو بکشیمش
حرف بزنیم ببینیم حرف کی تو دل کیه
کدوممون گیره چیه کی گیر بدهیه
کی میتونه از اون یکی یه دستی بگیره
من تو ما اگه هممون بخوایم
خاک میکنیم هر کی زدمون به خاک
اونموقع ماییم و هر چی دلمون بخواد
ما اگه هممون بخوایم
خاک میکنیم هر کی زدمون به خاک
اونموقع ماییم و هر چی دلمون بخواد
احتیاج دارم بهم اعتماد کنی بدونِ امضا همین
بهت همه گندامو بگم بشنوی و یه دونه چرا نگی
اکه رد اشکو تو چشام زدی
یه جوری که خرد نشم بیفته نگاهت زمین
بذار ما هم فک کنیم به چشمت آدمیم
حتی اگه دیدی نیست و مهمون فلاکسمیم
بهت احتیاج دارم بیا لااقل وقتی خوشحالم بیا
تا از پشت بوم نیفتادم بیا تا وقتی وقت دارم باشم بیا
بیا دست بنداز دوره گردنم بلند بخند به جوک مسخره ام
انقدی خاطرمو جمع کن از خودت
ببینم بهت هر چی حرف بود تو دلم زدم
شاید اصلا احتیاج نشد احتیاج نداشتم احتیاج نبود
خونواده بود و سلامتی بود و یه خرده پول بود و رفیقا تموم
شاید اصلا خدا بخشید دیگه “مرگ بر ….” گفتنامونو نشنید
دیگه هیچ جا نلرزید هیشکی نبود بگه نون تو سفرش نیست
من تو ما اگه هممون بخوایم
خاک میکنیم هر کی زدمون به خاک
اونموقع ماییم و هر چی دلمون بخواد

ادامه مطلب

مطالب سایت بر حسب

دانلود آهنگ تاریک از مُصی

پنجشنبه 20 آذر 1399

دانلود آهنگ خواب از مه

پنجشنبه 22 خرداد 1399

دانلود آهنگ زیرِشهر از خاکی

پنجشنبه 10 بهمن 1398

دانلود آهنگ کلمه از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فُکاهی از صفیر

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ فراتر از رض

چهارشنبه 09 بهمن 1398

دانلود آهنگ عمو رضا از رُخ

چهارشنبه 09 بهمن 1398