close
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ گوشت از بهرام

زیرصوت | صدای زیر زمین

http://zirsoot.ir/

دانلود آهنگ گوشت از بهرام

درو وا کردم رفتم توودیدم پنجره بازه تا تهبیرونو نگاه کردم دیدمنمیاد این منظره ها رو یادمیهو رعد و برق زدروشن شد صورت غریبه هااز غریبگی پیشِ ما نباید حرف زدتیز و بی هویت مثلِ آفتابِ پاییزفرو رفته بحران پوچی تا مغز تاریخهرکی با ما گشت اَ بین رفت وهی کنج و کاویدنابود باید باشی تا بود باید کاویدتیز و بی هویت مثلِ آفتابِ پاییزفرو رفته بحران پوچی تا مغز تاریخهرکی با ما گشت اَ بین رفت وهی کنج و کاویدنابود باید باشی تا بود باید کاویدغلیظی شکست بخور رها شیعبور کن هر طوری که شد ادامه بدهاز هرجا شد شروع کنبذار…

دانلود آهنگ گوشت از بهرام

درو وا کردم رفتم توودیدم پنجره بازه تا تهبیرونو نگاه کردم دیدمنمیاد این منظره ها رو یادمیهو رعد و برق زدروشن شد صورت غریبه هااز غریبگی پیشِ ما نباید حرف زدتیز و بی هویت مثلِ آفتابِ پاییزفرو رفته بحران پوچی تا مغز تاریخهرکی با ما گشت اَ بین رفت وهی کنج و کاویدنابود باید باشی تا بود باید کاویدتیز و بی هویت مثلِ آفتابِ پاییزفرو رفته بحران پوچی تا مغز تاریخهرکی با ما گشت اَ بین رفت وهی کنج و کاویدنابود باید باشی تا بود باید کاویدغلیظی شکست بخور رها شیعبور کن هر طوری که شد ادامه بدهاز هرجا شد شروع کنبذار…

دانلود آهنگ گوشت از بهرام
متن آهنگ و دانلود :
درو وا کردم رفتم توو
دیدم پنجره بازه تا ته
بیرونو نگاه کردم دیدم
نمیاد این منظره ها رو یادم
یهو رعد و برق زد
روشن شد صورت غریبه ها
از غریبگی پیشِ ما نباید حرف زد
تیز و بی هویت مثلِ آفتابِ پاییز
فرو رفته بحران پوچی تا مغز تاریخ
هرکی با ما گشت اَ بین رفت و
هی کنج و کاوید
نابود باید باشی تا بود باید کاوید
تیز و بی هویت مثلِ آفتابِ پاییز
فرو رفته بحران پوچی تا مغز تاریخ
هرکی با ما گشت اَ بین رفت و
هی کنج و کاوید
نابود باید باشی تا بود باید کاوید
غلیظی شکست بخور رها شی
عبور کن هر طوری که شد ادامه بده
از هرجا شد شروع کن
بذار خاکِ زمان بشینه روت
سبز میشی توو دامنه دوباره
وقتی آفتاب میشکافه سینه یِ کوهو
فقط دنبالِ رود کن
بذار از چند تا زاویه ببینی
یاد بگیری الفبای شعورو
قد بکش از پشتِ غرور
بفهم فرق ثبات و سکون و
هُل بده دور تر مرزِ جنونو
دگرگون کن زمونو
رها شو رها کن
منو خودتو

دانلود با لینک مستقیم حجم: 10 مگابایتفرمت: MP3کیفیت: 320خواننده: بهرام

دانلود با لینک مستقیم حجم: 4 مگابایتفرمت: MP3کیفیت: 128خواننده: بهرام